• Met liefde ingekocht of gemaakt voor jouw hond
  • Levertijd 1-2 werkdagen (bij gepersonaliseerde items circa 5-10 werkdagen)
  • Volg samen met je hond tijdens het wachten op je bestelling een online cursus

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Energy is Key – Reiki en Kruiden - Online met je hond

Artikel 1. Algemene bepalingen Shop van Energy is Key
In deze algemene voorwaarden zal gesproken worden over Energy is Key als zijnde bedrijf. Hier valt tevens Reiki en Kruiden en Online met je hond onder.
De Opdrachtgever is degene die opdracht heeft gegeven voor het consult of de afspraak, of degene die de aankoop heeft gedaan voor een online cursus en/of bestelling in de webshop, hier zou je dus ook klant kunnen lezen. Er is voor gekozen om alles in de ‘hij’ vorm te schrijven, maar hier kan ook ‘zij’ gelezen worden. De Opdrachtgever kan ook de eigenaar van het te behandelen dier zijn.
Overeenkomst: het consult wat door de Opdrachtgever in opdracht is gegeven per email, per whatsapp of via de website. Indien dit telefonisch gebeurt, zal Energy is Key de afspraak per email of whatsapp bevestigen.
1. Energy is Key houdt zich bezig met diverse behandelingen voor mensen en dieren, te weten; Reiki, Shiatsu (alleen voor honden), kruidengeneeskunde, natuurgeneeskunde, energetische behandelingen, Spagyriek
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gedragingen van Energy is Key.
3. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk tussen Energy is Key en de Opdrachtgever zijn overeengekomen.
4. De algemene voorwaarden zijn niet van toepassing indien en voor zover daarvan in de overeenkomsten tussen Energy is Key en de Opdrachtgever wordt afgeweken.
5. Tevens de opdracht via www.onlinemetjehond.nl bij het plaatsen van een bestelling via de website. Hierbij koopt de Opdrachtgever een online cursus of workshop. In de opdrachtbevestiging valt te lezen wat er valt onder de Opdracht. 
6. Ook via de webshop horende bij Energy is Key (www.energyiskey-webshop.nl) valt onder deze algemene voorwaarden. Deze treden in werking zodra de Opdrachtgever een aankoop doet via de webshop, dient hij akkoord te geven voordat de bestelling definitief is. 

Artikel 2.          Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de website www.energyiskey.nl en www.reikienkruiden.nl. en www.onlinemetjehond.nl en www.energyiskey-webshop.nl. Dit geldt voor elk aanbod wat zichtbaar is op deze websites.
2. Energy is Key kan deze Algemene Voorwaarden altijd aanvullen en/of wijzigen. Indien de Algemene Voorwaarden wijzigen geldt dit niet voor reeds gesloten overeenkomsten tussen Energy is Key en de Opdrachtgever.
3. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn te vinden op de websites.
4. Energy is Key wijst elke Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand. Deze zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen Energy is Key en de Opdrachtgever. 


Artikel 3. Aanvaarding of afwijzing van de Algemene Voorwaarden
1. Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden of de gewijzigde en/of aanvullende Algemene Voorwaarden, kan de Opdrachtgever de dienst niet meer bestellen.
2. De overeenkomst tussen Energy is Key en de Opdrachtgever komt tot stand door het doorlopen van het bestelproces c.q. reserveren van een consult, waarbij de acceptatie van de Algemene Voorwaarden een onderdeel is. Tevens komt deze overeenkomst tot stand bij het aanschaffen van een online cursus of workshop via de website van Onlinemetjehond.nl. 

Artikel 3.1 Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van de hele betaling door de Opdrachtgever, eigendom van Energy is Key. 


Artikel 4. Prijzen en betaling
1. Alle door Energy is Key opgegeven prijzen zijn inclusief BTW. Betalingen dienen inclusief BTW en/of andere heffingen te geschieden. Indien er andere heffingen zoals verzendkosten worden gerekend, staat dit vooraf vermeld op de factuur. 
2. De prijzen gelden slechts voor de in de overeenkomst met name genoemde goederen en/of diensten. Alle in aanvulling daarop door Energy is Key (met schriftelijke / per email goedkeuring door de Opdrachtgever) geleverde goederen en/of verleende diensten zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht tegen prijzen zoals die op de dag van levering c.q. dienstverlening gelden.
Indien gewenst kan er vrijblijvend een offerte worden opgesteld voor de nader te bepalen levering van goederen en/of te verlenen extra diensten.
3. Door Energy is Key opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van opgave geldende belastingen en andere dergelijke factoren. Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer van eerder genoemde factoren wijzigen, is Energy is Key gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen.
4. Alle facturen zullen door de Opdrachtgever worden betaald volgens de overeengekomen en op de factuur vermelde betalingsconditie. Het geldende betalingstermijn per dienst staat vermeld op de website www.energyiskey.nl en www.reikienkruiden.nl bij de desbetreffende behandeling. Bij gebreke van zulke condities dient de Opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen.
5. Indien de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal de Opdrachtgever, onverminderd haar verplichtingen, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Kosten van invordering zijn volledig voor rekening van de Opdrachtgever.
7. Door de Opdrachtgever gedane betalingen zullen steeds ter voldoening in de 1e plaats van alle verschuldigde rente en kosten. En daarna van opeisbare facturen die het langst openstaan.
8. Indien gewenst kan een offerte opgesteld worden door Energy is Key, voor een op maat gemaakt behandelplan. De Opdrachtgever dient deze schriftelijk, danwel via email, akkoord te geven. Nadat deze akkoord is gegeven, gaan de bepalingen in, zoals genoemd in artikel 2 van de Algemene Voorwaarden van Energy is Key.
9. Bij het aanschaffen van een online cursus of workshop via Online met je hond, dient er altijd vooraf betaald te worden doormiddel van een bankoverschrijving of door Ideal. Nadat het volledige bedrag van de cursus is ontvangen, zal er toegang worden verstrekt per email tot de online cursus. 
10. Bij het plaatsen van een bestelling via de webshop van Energy is Key dient altijd vooraf betaald te worden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Na ontvangst van de betaling, zal www.energyiskey-webshopn.nl de bestelde artikelen maken en versturen naar de Opdrachtgever. 

Artikel 4.1 Verzenden en levertijden

1. Verzenden

Alle bestellingen worden verzonden via PostNL of DHL. Indien mogelijk wordt het verzonden in een verpakking die door de brievenbus past. Is dit niet mogelijk, dan wordt het als een pakket verzonden. Het is mogelijk om je pakket naar een afhaalpunt (van DHL) te laten sturen.  
Alle bestellingen worden stevig verpakt zodat de kans op beschadigingen tijdens het versturen zo klein mogelijk zijn. 
Bestellingen worden verzonden na ontvangst van de betaling van de factuur. Bij de artikelen staat vermeld wat de verwachte levertijd is. Kijk voor meer informatie over levertijden, op deze pagina bij het kopje: Levertijden.
Zodra we jouw bestelling verzonden hebben ontvang je een track en trace code, zodat je zelf het pakketje kunt volgen. 
Ophalen is niet mogelijk zonder vooraf overleg gehad te hebben. 
2. De kosten voor verzending bedragen in de webshop van Energy is Key:
Bestellingen verzenden in Nederland: € 3,95 verzendkosten
Bestellingen naar België verzenden: € 5,50 verzendkosten
Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW
Energy is Key is verantwoordelijk voor het goed en tijdig verzenden van de bestelde artikelen, naar het opgegeven adres van de Opdrachtgever, zoals vermeld in de orderbevestiging en de factuur. 

3. Levertijden
Indien de artikelen op voorraad zijn en niet handgemaakt is de levertijd circa 1 á 2 werkdagen. Als er een artikel met de handgemaakt wordt, is de levertijd 5 á 10 werkdagen. Er wordt gestreefd naar een levertijd van maximaal 10 werkdagen (feestdagen uitgezonderd) na ontvangst van de betaling.
Bij ieder artikel staat de verwachte levertijd genoemd in de webshop. 
Heb je een bestelling met spoed nodig, bijvoorbeeld in verband met een verjaardag of jubileum? Neem contact op per email om te kijken of ik wat kan betekenen. Dit zijn echter uitzonderingen, afhankelijk van de drukte en privé situatie zal er een afspraak worden gemaakt om de levertijd mogelijk te verkorten. Echter met handgemaakte producten is dit niet altijd mogelijk. 
Indien er een artikel besteld wordt, wat uit voorraad leverbaar is, dan staat dit vermeld bij het artikel. Het artikel wordt dan na ontvangst va nde betaling binnen 1 á 2 werkdagen verzonden.
Zodra we jouw bestelling verzonden hebben ontvang je een track & trace code, zodat je zelf het pakketje kunt volgen. 
Indien Energy is Key niet aan de afgesproken levertijd kan voldoen, zal dit zo spoedig mogelijk kenbaar worden gemaakt aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever mag de opdracht annuleren, en krijgt de gemaakte kosten volledig vergoed. 


Artikel 4.2 Aanbod
Ondanks het feit dat de online webshop met de grootst mogelijk zorgvuldigheid is samengesteld, is het mogelijk dat de aangeboden informatie niet geheel volledig is, fouten bevat of niet (geheel) up-to-date is. Deze fouten in het aanbod verbinden Energy is Key niet tot levering. De Opdrachtgever zal schriftelijk/ per email op de hoogte worden gebracht en zal de betaalde factuur (inclusief eventuele verzendkosten) retour gestort krijgen op de door de Opdrachtgever opgegeven bankrekeningnummer. 
Indien de Opdrachtgever speciale wensen cq. vragen heeft over de maten, kleur, beschikbaarheid van het artikel/ materialen, het levertermijn of de levering, kan de Opdrachtgever een email sturen naar info@energyiskey.nl
Energy is Key kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van een product. 
Energy is key en Online met je hond zijn niet verantwoordelijk van het verliezen van een hanger! Controleer zelf of de ring veilig en dicht is aan de hanger en aan de halsband of tuigje. Zie voor meer informatie de disclaimer. 

Artikel 5. Reclamatie
1. Indien de Opdrachtgever bezwaar heeft tegen een factuur, dient hij deze uiterlijk 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te reclameren. Bij gebreke waarvan elke aanspraak van de Opdrachtgever jegens Energy is Key vervalt.
2. Reclamatie schort de verplichtingen van de Opdrachtgever niet op.

Artikel 6. Overmacht
1. Indien als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst verhindert en niet aan Energy is Key is toe te rekenen, nakoming door Energy is Key zonder tekortkoming niet mogelijk zal zijn, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Indien Energy is Key voor het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of door het intreden van overmacht slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7. Annuleren afspraken - bestellingen
1. Afspraken annuleren door Energy is Key dient minimaal 24 uur voor de afspraak plaats te vinden, tenzij er sprake is van overmacht of ziekte. De afspraak zal met voorrang opnieuw ingepland worden. 2. Indien de Opdrachtgever de afspraak wenst te annuleren, dient dit minimaal 24 uur voor de afspraak te gebeuren. Indien er korter dan 24 uur wordt geannuleerd, wordt het volledige bedrag voor het consult in rekening gebracht.
2. Annuleren van bestellingen via  de webshop van Energy is Key kan alleen mits het geen gepersonaliseerd item is. Gepersonaliseerde items kunnen na betaling niet meer geannuleerd worden. Indien een order, van niet gepersonaliseerde artikelen geannuleerd wordt, dient de Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken via info@energyiskey.nl. Indien de bestelling al verzonden is, zijn de kosten voor het retour zeden voor rekening van de opdrachtgever. Kijk bij Retourneren hoe de opdrachtgever de bestelling kan retourneren.  

Artikel 8. Privacy
Energy is Key doet er alles aan om de privacy van de Opdrachtgever te beschermen. Voor verdere en uitgebreidere informatie verwijs ik je door naar de Privacy Statement, zoals te lezen is op de website www.energyiskey.nl en www.reikienkruiden.nl, www.onlinemetjehond.nl en www.energyiskey-webshop.nl

Artikel 9. Aansprakelijkheid
1. Buiten de in dit artikel genoemde gevallen aanvaardt Energy is Key geen enkele aansprakelijkheid voor schade.
2. Aansprakelijkheid van Energy is Key voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is te allen tijde uitgesloten.
3. De aansprakelijkheid van Energy is Key wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de Opdrachtgever Energy is Key onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Energy is Key ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zodanig gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming te bevatten, dat Energy is Key in staat is adequaat te reageren.
4. Energy is Key is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht.
5. Medische diagnose wordt niet gedaan. Energy is Key en Reiki en Kruiden, zullen nooit op basis van klachten een medische diagnose stellen. Ook de websites, www.energyiskey en www.reikienkruiden en www.onlinemetjehond.nl zijn nooit een vervanging van een medische diagnose. Indien je specifieke informatie wenst, of een diagnose, kun je je richten tot je artsen, en bij dieren bij de dierenarts.
Alle berichten die Energy is Key en Reiki en Kruiden publiceert, kan je geen rechten ontlenen. Ook kan dit geen aanbeveling zijn om ziektes te behandelen.
6. Online met je hond kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade, gebreken of letsel na het volgen van de lessen bij de cursussen en/of workshops. Alle cursussen en workshops zijn volledig veilig te volgen, indien je deze opvolgt en de contra-indicaties in acht houdt. Deze contra-indicatie staan per cursus / workshop genoemd door middel van tekst en een filmpje. Ook in de online leeromgeving staan de contra-indicaties genoemd. De Opdrachtnemer dient deze instructies ten alle tijden op te volgen. Voor de eigen veiligheid maar ook voor de veiligheid van de hond(en). 
7. Energy is Key is niet verantwoordelijk van onjuist gebruik van de handgemaakte artikelen via de webshop. In de disclaimer is het advies te lezen met betrekking tot het dragen van sieraden bij honden. Laat je hond nooit alleen met edelstenen en/of hangers en/of halsbanden. Laat jouw hond deze altijd dragen onder toezicht. 
8. Energy is Key is niet verantwoordelijk voor het verliezen van een hanger. Controleer altijd zelf en met regelmaat of de ring en hangers nog veilig zijn in gebruik en maak de kans op verliezen zo klein mogelijk. 
9. Energy is Key is niet verantwoordelijk voor foutief vermelde gegevens op de artikelen als deze foutief zijn doorgegeven met bestellen. Controleer daarom altijd goed jouw bestelling! Mocht er onverhoopt een spelfout in de naam zijn doorgegeven, geef dit zo spoedig mogelijk door! Zolang jouw product nog niet is gemaakt, kan dit aangepast worden. Maar is jouw artikel al gemaakt, dan kan dit niet aangepast worden. De kosten worden dan niet vergoed door Energy is Key. 

Artikel 10 Geheimhouding
Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar ontvangen, tenzij zij wettelijk verplicht zijn informatie aan derden te verschaffen.
1. Niets van de online leeromgeving, community, de lesstof (in de vorm van filmpjes, ebooken, lesstof etc.) mag verspreid worden van Online met je hond. Dit mag niet verstrekt worden aan derden, niet verspreid worden via social media of per mail. 

Artikel 11 Annulering cursus / workshop
Er geldt een 100% niet goed geld terug garantie. Indien jij als Opdrachtgever vindt dat de gekregen workshop/ cursus niet overeenkomt met datgene wat beloofd is tijdens de koop, krijg je je geld terug. Als de cursus niet bevalt mag je binnen 14 dagen na aanschaf van de cursus je geld terugvragen per email: info@onlinemetjehond.nl. Stuur je onderbouwing per mail en laat zien dat je alle opdrachten hebt uitgevoerd. 

Artikel 11.1 Retourneren 

1.Retourneren - Gepersonaliseerde artikelen
Het is niet mogelijk om speciaal voor jou gemaakte artikelen te retourneren. Het gaat dan om artikelen waarbij:
- een naam en/of telefoonnummer is verwerkt
- gepersonaliseerde artikelen
- herdenkingssieraden waarbij as en/of haren zijn verwerkt
Na een succesvolle betaling is de verkoop van deze gepersonaliseerde artikelen definitief en kan deze niet geretourneerd worden. 
Tevens ben je zelf verantwoordelijk voor het juist doorgeven van de informatie die op de artikelen geplaatst wordt. Energy is Key is hier nooit verantwoordelijk voor.

2.Retourneren - Herroepingsrecht (artikelen uit voorraad - niet gepersonaliseerd)

Bent u niet tevreden over je bestelling of wil je deze bestelling zonder opgaaf van reden retourneren? Dan kan dit binnen 14 dagen na ontvangst van je bestelling (Herroepingsrecht). Stuur een email naar info@energyiskey.nl om je retour aan te melden, met als onderwerp retour. Na bevestiging van Energy is Key retourneer je je bestelling, ongebruikt en in de originele verpakking naar het adres van Energy is Key. Stuur een kopie van de factuur of bestelbevestiging mee met de retourzending. 
De kosten van een retourzending zijn voor de koper.
Zodra wij jouw retour in goede orde hebben ontvangen (onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking), dan krijg je de waarde van de teruggestuurde producten (exclusief de verzendkosten) binnen 5 werkdagen (uiterlijk binnen 10 werkdagen) op de door jou gekozen rekening teruggestort. 

11.2 Garantiebepaling
1. Een deel van de artikelen in de webshop van Energy is Key zijn met de hand gemaakt, en met de grootste zorg en liefde gemaakt. 
Energy is Key controleert alle artikelen handmatig voordat ze verstuurd worden. Helaas kan het toch voorkomen dat er iets mis is met een artikel. Heb je dit gezien na ontvangst van je artikel? Neem dan binnen 48 uur na ontvangst van je bestelling contact op met via email (info@energyiskey.nl). Stuur tevens een foto mee. Binnen 48 uur zal je een reactie ontvangen met een oplossing: vervanging van het artikel of retour sturen ter reparatie etc. 
2. Ga voorzichtig om met de artikelen, bij het laten vallen van de edelstenen en/of sieraden bestaat er kans dat ze stuk gaan of er stukjes afbreken. Indien blijkt dat beschadigingen of defecten zijn ontstaan door onvoorzichtig gebruik zoals het laten vallen, zwemmen met de artikelen om, verkleuring door langere tijd in fel zonlicht, waterschade, slijtage door veelvuldig gebruik, zal er geen vergoeding plaatsvinden van het artikel. 
3. Energy is Key staat er voor in dat de artikelen voldoen aan de overeenkomst die is afgesloten tussen Energy is Key en de Opdrachtgever, de in het aanbod vermelde specificaties in de webshop, en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid voldoen.
4. Garantie vervalt als de Opdrachtgever of derden reparaties of wijzigingen heeft aangebracht aan het artikel wat geleverd is door Energy is Key, ondeugdelijk is omgegaan met de artikelen, zich niet aan de richtlijnen heeft gehouden zoals vermeld bij punt 2. 


Artikel 12 Privacy verklaring
Deze Algemene voorwaarden zijn in combinatie met de Privacy Verklaring bindend voor zowel de Opdrachtgever als de Opdrachtnemer. 

Artikel 13 Geschillen en toepasselijk recht
1. Alle geschillen, die niet in der minne tussen partijen kunnen worden beslecht, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.
2. Overeenkomsten tussen Energy is Key en de Opdrachtgever worden beheerst door het Nederlands recht.
3. Energy is Key is aangesloten bij Klachtenportaal voor de online consulten.

4. Klachten; Ben je niet tevreden over je aankoop? Of ben je ontevreden over hoe het contact verlopen is via de webshop of met Sharon? Laat het weten via info@energyiskey.nl zodat het opgelost kan worden! Service en waardering zijn kernbegrippen voor ons, we waarderen (opbouwende) feedback dan ook enorm!

Energy is Key - Sprang-Capelle - Sharon van Mook - januari 2023